Artikel Marketing Extreme
Image default
Artikel marketing

Wat is het verschil tussen Huurkoop,lease of kopen op afbetaling?

Huurkoop

De betekenis van de term huurkoop is in Nederland niet helemaal hetzelfde als in België. In Nederland is huurkoop een speciale vorm van koop op afbetaling. Het verschil met de “gewone” koop op afbetaling is dat bij huurkoop de koper pas eigenaar van het gekochte wordt nadat de laatste termijn is voldaan (dus: nadat de lening volledig is afgelost). Zolang dat niet is gebeurd, mag de koper het gekochte niet verkopen of verhuren, en de koper is bovendien aansprakelijk voor eventuele schade

De wet stelt enkele bijzondere eisen aan huurkoop. Zo moet deze bij akte worden aangegaan, en in de akte moeten de volledige koopprijs, het aflossingsschema en het voorbehoud m.b.t. de eigendomsovergang expliciet worden vermeld. Gebeurt dat niet, dan is er geen sprake van huurkoop, en de koper wordt onmiddellijk eigenaar van het gekochte

Als de koper zich niet aan zijn betalingsverplichtingen houdt, dan kan de verkoper een rechterlijk bevel tot teruggave van het gekochte verkrijgen. Het gekochte kan dan opnieuw (aan een ander) worden verkocht, en als de opbrengst daarvan niet voldoende is om de nog openstaande schuld (meestal verhoogd met een boete) af te lossen, dan blijft de oorspronkelijke koper verantwoordelijk voor de betaling van het ontbrekende bedrag

Huurkoop is een financieringsvorm die vaak gebruikt wordt bij de aanschaf van auto’s. Daarbij wordt vaak door de geldschieter bedongen dat voor de gekochte auto een autoverzekering van het type all risk wordt afgesloten gedurende de gehele looptijd van de lening. Dit is, vooral bij (wat oudere) tweedehands auto’s, vaak weinig zinvol en relatief duur. Bovendien wordt bij huurkoop vaak een hogere rente berekend dan bij andere financieringsvormen. Zoals uit het bovenstaande wellicht al duidelijk is geworden, is huurkoop over het algemeen geen aantrekkelijke financieringsvorm; vaak kan de koper beter een persoonlijke lening afsluiten en daarmee de aanschaf betalen!

Huurkoop in België

In België wordt huurkoop vooral gezien als een vorm van huur, en niet zozeer als een vorm van koop. In sommige gevallen wordt een huurder aan het einde van de afgesproken huurperiode automatisch eigenaar van het gehuurde (mits natuurlijk de huur altijd netjes is betaald). In andere gevallen heeft de huurder de optie om, tijdens de huurperiode of aan het einde daarvan, eigenaar van het gehuurde te worden (tegen volledige betaling van de nog verschuldigde huur, plus soms nog een extra bedrag).

Lease

Leasing is een financieringsvorm die zowel wordt gebruikt voor bedrijfsmiddelen en onroerend goed als voor consumptiegoederen (met name auto’s, maar ook bijvoorbeeld audio- en videoapparatuur). Leasen is een soort huur(koop)overeenkomst waarbij de lessor (de juridische eigenaar) een zaak voor een bepaalde periode ter beschikking stelt aan de lessee. Laatstgenoemde betaalt daarvoor een vaste vergoeding aan de lessor. Er zijn drie hoofdvormen: operational lease, financial lease en sale and lease back.

Operational lease

Operational lease is een vorm van lease die sterk lijkt op huren. De overeenkomst kan meestal op korte termijn worden opgezegd, en het economisch risico ligt bij de lessor. Er is sprake van “off-balance financiering”, d.w.z.: de lessee neemt de zaak niet op zijn balans op.

Financial lease

Financial lease is een vorm van lease die meer lijkt op huurkoop. De looptijd van de lease-overeenkomst is over het algemeen gelijk aan de economische levensduur van de geleasde zaak. Het economisch risico ligt hier bij de lessee, en deze neemt de zaak wel op zijn balans op. Aan het einde van de lease-periode heeft de lessee het recht (of soms: de plicht) om het juridisch eigendom van de geleasde zaak te verwerven tegen betaling van de (lage) boekwaarde van dat moment.

Sale and lease back

Sale and lease back tenslotte verschilt van de hiervoor genoemde lease-vormen doordat de lessee eerst eigenaar was van de geleasde zaken. Deze worden echter eerst verkocht aan de lessor, en vervolgens wordt er een lease-overeenkomst voor afgesloten

Zo kan de lessee kapitaal vrijmaken voor andere investeringen, terwijl hij toch de geleasde zaken kan blijven gebruiken

Voor- en nadelen van leasen

Voor bedrijven kan leasen aantrekkelijk zijn doordat ze een fiscaal voordeel kunnen hebben; bovendien sluiten ze met een lease-constructie onvoorziene kosten uit. Voor particulieren speelt dit fiscale voordeel niet; een persoonlijke lening of een doorlopend krediet is voor hen over het algemeen voordeliger dan leasen.

Kopen op afbetaling

Onder kopen op afbetaling verstaat men in Nederland alle koopovereenkomsten waarbij de koper de koopsom in termijnen betaalt (hierbij moeten twee of meer termijnen worden betaald nadat het gekochte reeds aan de koper is overgedragen). 

De geldschieter kan de verkoper zelf zijn (men spreekt ook wel van leverancierskrediet), maar er kan ook gebruik worden gemaakt van een aparte financieringsmaatschappij: deze betaalt de koopsom onmiddellijk aan de verkoper, en ontvangt het geld vervolgens (met rente!) in termijnen van de koper.

Soms wordt overeengekomen dat de koper pas eigenaar van het gekochte wordt nadat de laatste termijn is betaald; in dat geval spreekt men van huurkoop. Deze laatste vorm van koop op afbetaling moet schriftelijk worden geregeld, maar de “gewone” vorm van koop op afbetaling kan in Nederland in theorie ook mondeling worden overeengekomen.

In België daarentegen moet bij koop op afbetaling altijd een schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt, en daar moet bovendien een “voorschot” of aanbetaling van minimaal vijftien procent van de contante verkoopprijs worden betaald.

In veel gevallen betaalt de koper bij koop op afbetaling een hogere rente dan bij het afsluiten van een persoonlijke lening, zodat die laatste financieringsvorm vaak aantrekkelijker is dan kopen op afbetaling!

http://snelaangeldkomen.com/persoonlijke-leningen/